0733-67 66 57 info@anotherview.se

Det här gör vi.

Med tydliga processer och rätt verktyg hjälper våra kunder att nå sina mål genom verklig förändring.

Alla våra kunder jobbar med förändring på ett eller annat sätt. Det kan vara en omorganisation, förändrad företagskultur eller implementering av en ny strategi. Gemensamt för alla våra uppdrag är att få viktiga personer i våra kunders omvärld att göra något annorlunda.

Men få av oss gillar förändring. Därför behöver vi hjälp att förstå och acceptera fördelarna för att göra saker på ett annorlunda sätt. Vi utmanar våra kunder att se deras egen verksamhet, vision, affär, produkt eller omvärld från ett annat perspektiv. Med tydliga processer och rätt verktyg hjälper vi dem att nå sina mål genom verklig förändring.

Idé och strategi

Strategisk kommunikationsrådgivning

Att fatta rätt beslut är enklare om man har en samtalspart man litar på. Vi fungerar som rådgivare och bollplank, löpande eller vid särskilda tillfällen.

Planer och strategier

Att tidigt hitta tydliga svar på frågorna varför, vad, hur och vem sparar mycket arbete. Strategiskt arbete med kommunikation ger också bättre avkastning på investerade resurser. Ett starkt varumärke kräver att all kommunikation strävar mot samma mål. Det uppnås lättare med planer och strategier.

Förbättrad internkommunikation

Det spelar ingen roll hur gott syfte en ledningsgrupp har om inte medarbetarna vet och förstår vart ledningen och företaget är på väg. En bra början kan vara att kartlägga kommunikationsvägarna inom organisationen, såväl formella som informella. Eventuella brister åtgärdas med nya eller förbättrade kommunikationskanaler.

Politisk analys och rådgivning

Nästan alla verksamheter påverkas av politiska beslut. Vi hjälper till att kartlägga kunders arena, vilka som fattar de viktiga besluten, vilka argument som bör användas och hur de bäst kommuniceras.

Kriskommunikation

Vi hjälper företag och organisationer att vara väl förberedda inför en eventuell kris genom lättbegripliga planer och en tränad krisgrupp. Vi fungerar även som strategiskt och operativt stöd under och efter en kris.

Processledning och utbildning

Processledning och förändringskommunikation

Förändringar är för många organisationer ett normaltillstånd. Vi hjälper ledningsgrupper och enskilda ledare att göra processer tydliga och konkreta med strategier och aktiviteter för att uppnå ställda mål. 

Utbildning i kommunikativt ledarskap

Kommunikation är en stor del i att vara en framgångsrik ledare. De som kan förklara mål och riktning skapar förtroende och engagemang bland både medarbetare och kunder. Vi anpassar utbildningarna, som innehåller både teori och praktik, till kundens förutsättning. För det mesta ingår ledarskap, budskapsformulering, förändringskommunikation, retorik och framträdandeteknik samt praktiska metoder – dialog, effektiva möten, att skriva, storytelling etc.  

Storytelling

De flesta av oss gillar att berätta och vi lyssnar också när andra berättar. Därför är berättelser också effektivt att använda i sin kommunikation. Storytellingövningar är roligt att genomföra, men de skapar också gemenskap och stolthet kring verksamheten. Övningarna är flexibla och kan användas vid enskilda tillfällen, som t ex i samband med en kick-off, men passar också långsiktigt i samband med värderingsarbete. 

Budskapsträning

Budskapsträning används ofta inför mediekontakter, men är användbar i alla sammanhang där man pratar om företaget – med kunder, medarbetare eller andra intressenter. Träningen hjälper deltagarna att formulera och använda budskap på ett naturligt sätt. Att få fram det de verkligen vill berätta oavsett kanal. 

Workshopledning

Med kreativa metoder leder vi arbetet och ser till att t ex planeringsdagar och workshops blir tydliga och strukturerade. Vi hjälper även ledningsgrupper och deltagare på kick-offer då verksamheten ska planeras och olika viljor jämkas samman.

Produktion

Textproduktion

Att berätta om produkter och tjänster eller formulera företagspresentationen på ett kärnfullt sätt är avgörande för att nå framgång. Vi hjälper till med redaktörskap, presentationsmaterial, webbtexter och andra texter.

Pressmaterial

Om budskapet ska nå fram måste pressmaterialet vara relevant för mottagaren. Vi tar fram material, medielistor och ger råd inför mediekontakter.

Tillfällig förstärkning av kommunikationsavdelningar

I samband med arbetstoppar, plötsliga sjukskrivningar eller andra bemanningsproblem kan vi gå in som förstärkning på hel- eller deltid. Vi sätter oss snabbt in i verksamheten och är vana att arbetsleda andra.

Another View
Brahegatan 30
114 37 Stockholm

info@anotherview.se
0733-67 66 57